วารสารศรีวนาลัยวิจัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยเปิดรับบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดออกปีละ 2 ครั้ง คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

     1.สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย บทความละ 2,000 บาท

     2.สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความละ 3,000 บาท

     ในการส่งบทความผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามแบบฟอร์มของวารสารและคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตาม กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20% จากการตรวจสอบของ CopyCatch จาก thaijo
  2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสารที่กำหนด
  3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้พิจารณาบทความ หรือ
  4. ผู้ส่งบทความไม่ดำเนินการแก้ไขบทความตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากได้รับแจ้ง)

     ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 441-1-30591-9  เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ Journalres@ubru.ac.th

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2567): ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2567

วารสารศรีวนาลัยวิจัย

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-30

ความรู้ และทัศนคติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวให้ครบ 6 เดือน

สุภาวดี นนทพจน์, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากุล, น้องเล็ก คุณวราดิศัย

1-16

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยาในการซื้อบัตรโดยสารผ่านออนไลน์และ กลยุทธ์การตลาด 4Es ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล, ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซน, สุพิชญา วงศ์วาสนา, เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์

83-98

แรงจูงใจและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเทศกาลและงานมหกรรมเมืองพัทยา

นรินทร พลนำ, สุชัญญา เสถียรอินทร์, จิรัฐสกุล ปงจันตา, วริศรา กาญจนศรี, ทัชชกร สัมมะสุต

99-110

การสร้างสรรค์แนวคิดและองค์ประกอบการแสดงละครร่วมสมัย เรื่องนิ้วสุดท้าย

ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ, จุลชาติ อรัณยะนาค, สุรัตน์ จงดา

125-139

วิจิตรลักษณ์ทางจะเข้ตำรับครูทองดี สุจริตกุล

นิภา โสภาสัมฤทธิ์, ดุษฎี มีป้อม, สุพรรณี เหลืองบุญชู

187-206

ดูทุกฉบับ