วารสารศรีวนาลัยวิจัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยเปิดรับบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดออกปีละ 2 ครั้ง คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

     1.สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย บทความละ 2,000 บาท

     2.สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความละ 3,000 บาท

     ในการส่งบทความผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามแบบฟอร์มของวารสารและคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตาม กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20% จากการตรวจสอบของ CopyCatch จาก thaijo
  2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสารที่กำหนด
  3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้พิจารณาบทความ หรือ
  4. ผู้ส่งบทความไม่ดำเนินการแก้ไขบทความตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากได้รับแจ้ง)

     ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 441-1-30591-9  เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ Journalres@ubru.ac.th

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2565): ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

ศรีวนาลัยวิจัย

เผยแพร่แล้ว: 2024-05-30

ดูทุกฉบับ