วารสาร ศรีวนาลัยวิจัย (Journal of Srivanalai Vijai): Announcements https://so13.tci-thaijo.org/index.php/SVNL <p>วารสารศรีวนาลัยวิจัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยเปิดรับบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดออกปีละ 2 ครั้ง คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี</p> <p><strong>ประกาศ</strong></p> <p><strong>ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์</strong></p> <p> 1.สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย บทความละ 2,000 บาท</p> <p> 2.สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความละ 3,000 บาท</p> <p> ในการส่งบทความผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามแบบฟอร์มของวารสารและคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตาม กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ol> <li>หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20% จากการตรวจสอบของ CopyCatch จาก thaijo</li> <li>ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสารที่กำหนด</li> <li>บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้พิจารณาบทความ หรือ</li> <li>ผู้ส่งบทความไม่ดำเนินการแก้ไขบทความตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากได้รับแจ้ง)</li> </ol> <p> ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 441-1-30591-9 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ <a href="mailto:Journalres@ubru.ac.th">Journalres@ubru.ac.th</a></p> <p>ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป</p> th-TH Mon, 02 Oct 2023 20:52:58 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60