ประวัติวารสาร

    วารสารศรีวนาลัยวิจัย เป็นวารสารที่ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น บทความวิจัย บทความวิชาการ จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจากการวิจัยและการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

       จากบทบาทดังกล่าว วารสารศรีวนาลัยวิจัย เป็นวารสาร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Humanities and Social Sciences) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการ สังคม และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์

    เพื่อดำเนินการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและผลงานวิจัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและสังคมโดยรวม

 

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

     1.สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย บทความละ 2,000 บาท

     2.สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความละ 3,000 บาท

     ในการส่งบทความผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามแบบฟอร์มของวารสารและคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตาม กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20% จากการตรวจสอบของ CopyCatch จาก thaijo
  2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสารที่กำหนด
  3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้พิจารณาบทความ หรือ
  4. ผู้ส่งบทความไม่ดำเนินการแก้ไขบทความตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากได้รับแจ้ง)

     ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 441-1-30591-9  เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ Journalres@ubru.ac.th

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

  1. บทความวิจัย
  2. บทความวิชาการ

 

สาขาที่รับตีพิมพ์

          สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

การกำหนดออกวารสาร

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มีกำหนดออกปีละ 2 ครั้ง คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี (6 เดือนต่อฉบับ หรือ 2 ฉบับต่อปี)

 

การส่งผลงาน Submissions

     1. แบบฟอร์ม word

     2. แบบฟอร์ม PDF