นโยบายด้านบรรณาธิการ Editorial Policy

วารสารศรีวนาลัยวิจัย รับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้าน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก และจากต่างประเทศ ซึ่งทุกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่านก่อนเสมอ โดยบทความต้องแสดงถึงคุณภาพด้านวิชาการและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างชัดเจน


          ขอบเขตของวารสารศรีวนาลัยวิจัย จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในด้าน Humanities and Social Sciences ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่นี้

 • การพัฒนาชุมชน
 • ดนตรีนาฏศิลป์และการละคร
 • ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
 • ศิลปกรรม
 • การท่องเที่ยวและการบริการ
 • การปกครองท้องถิ่น
 • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
 • การพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การบริหารธุรกิจ (การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • เศรษฐศาสตร์