เจ้าของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ที่ปรึกษา 

          รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์         ละอองนวล       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์  บุตรพรหม    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 

บรรณาธิการเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ 

พวงงาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา 

มูลสิน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

         

กองบรรณาธิการวารสาร

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ 

งามจิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ 

รุณเจริญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมาน

อัศวภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ

วิงวอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี

เหลือบุญชู

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย 

เชื้อสาธุชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี

ไชยเสนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี

โพธิ์สิงห์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ

เมยไทสง

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา

อรรจนาทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา

เจริญศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร

แก้วส่อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.นพดล

เจนอักษร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี

สอทิพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย

หาญหิรัญ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

คณะทำงาน

นางวารุณี

สุกใส

นางสาวสุภารัตน์

ผัดโพธิ์

นางสาวเกศรา

แก้วดี

นายภูวไนย

ใจหาญ

นายอภินันท์

กลิ่นแก้วณรงค์