เกี่ยวกับวารสาร

          วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด และทัศนะ รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุมต่าง ๆ  ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผ่านการตรวจคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับ ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blinded Review) โดยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ   (Bansomdej Music Journal)
ISSN 2985-2692 (Print)
ISSN 2985-0622 (Online)

Announcements

เปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

12-03-2024
วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เปิดรับบทความทที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ท่านสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 เมษายน 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศปิดรับบทความ ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้วิจัย/ผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ   ผู้สนใจสามารถนำส่งไฟล์บทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ผ่านระบบ Thaijo ได้ที่ https://so13.tci-thaijo.org/ind.../MusBSRU/about/submissions   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 02 – 473-7000 ต่อ 2304 Read more about เปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 29-03-2024

ฉบับเต็ม

Articles

Academic article

ดูทุกฉบับ